مقاله سياست پيشگي مديران، ادراك سياسي كاركنان و مقاومت در برابر تغيير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه علوم مديريت ايران از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: سياست پيشگي مديران، ادراك سياسي كاركنان و مقاومت در برابر تغيير
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت در برابر تغيير
مقاله ادراك سياست سازماني
مقاله رفتار سياسي
مقاله مقاومت شناختي
مقاله مقاومت هيجاني
مقاله مقاومت رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادوي نژاد مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: خائف الهي احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده ثاني محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش مقاومت كاركنان را در برابر تغيير از منظر نظريه سياسي سازمان مورد توجه قرار مي دهد و هدف از آن بررسي رابطه ادراك سياست سازماني و مقاومت كاركنان در برابر تغيير، ضمن تبيين نقش تعديلگر رفتار سياسي مديران است. داده هاي مربوط به سه پرسشنامه پژوهش، از نمونه متعلق به جامعه آماري كاركنان و مديران سازمانهاي دولتي شهر رفسنجان، با روش طبقه اي نامتجانس گردآوري شده است. بر اساس نتايج پژوهش، بين ادراك سياست سازماني و مقاومتهاي شناختي و هيجاني كاركنان در برابر تغيير رابطه مثبت معناداري وجود دارد، هر چند مقاومت رفتاري، رابطه معناداري را با متغير پيش بين پژوهش نشان نمي دهد. با استفاده از فن رگرسيون سلسله مراتبي تعديل شده، مشخص شد سياست پيشگي مديران، رابطه ادراك سياست سازماني و مقاومتهاي شناختي و عاطفي كاركنان را در برابر تغيير تشديد مي كند.