مقاله سياست گذاري براي مراکز تحقيق و توسعه بر اساس فرايند ايده تا بازار؛ مطالعه موردي صنعت نفت ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در رشد فناوري از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: سياست گذاري براي مراکز تحقيق و توسعه بر اساس فرايند ايده تا بازار؛ مطالعه موردي صنعت نفت ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست گذاري تحقيق و توسعه
مقاله انواع سازمان هاي تحقيق و توسعه
مقاله انواع ساختار هاي تحقيق و توسعه شرکتي
مقاله فرايند ايده تا بازار
مقاله تحقيق و توسعه در صنعت نفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بندريان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدمهام الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تحقيق و توسعه به يکي از مهمترين ارکان شرکت هاي بزرگ تبديل شده است. اما در خصوص ساختار و جايگاه تحقيق و توسعه در سازمان هاي بزرگ رويکردها و ساختارهاي متنوع و متفاوتي وجود دارد. اغلب شرکت هاي بزرگ داراي سيستم تحقيق و توسعه درون سازماني مي باشند. بجزء سيستم هاي تحقيق و توسعه شرکتي، در بسياري از کشورها سازمانهاي تحقيق و توسعه مستقل نيز براي ارتقا توانمنديهاي علمي و تکنولوژيکي ايجاد مي گردد. هر يک از اين دو نوع سازمان تحقيق و توسعه ماموريت خاصي دارند و سياست گذاري تحقيق و توسعه در آنها نيازمند فرآيندي خاص مي باشد. هدف اين مقاله سياست گذاري تحقيق و توسعه در سازمان هاي تحقيق و توسعه بر اساس فرآيند ايده تا بازار مي باشد. بدين منظور ابتدا ارکان فرايند ايده تا بازار و پس از آن انواع سازمان هاي تحقيق و توسعه شامل شرکتي و غير شرکتي تشريح مي شود. سپس انواع ساختارهاي تحقيق و توسعه در تحقيق و توسعه شرکتي (سازمان هاي بزرگ) تعريف و بر اساس ارکان فرآيند ايده تا بازار به تعريف سياست هايي براي وظايف و ماهيت فعاليت هاي آنها و بخش هاي متمرکز و غير متمرکز تحقيق و توسعه شرکتي (در ساختار هاي هيبريدي تحقيق و توسعه) پرداخته مي شود. سپس مباني مطرح شده براي صنعت نفت به عنوان بزرگترين صنعت کشور که داراي بخش هاي متعدد تحقيق و توسعه است به عنوان مطالعه موردي به اجرا در آمده و در نهايت پيشنهاداتي براي بهبود وضعيت تحقيق و توسعه در صنعت نفت ارايه مي گردد.