مقاله سير تحول خط کوفي در نگارش قرآن هاي سده اول تا پنجم هجري و بررسي ساختار آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نگره از صفحه ۵ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: سير تحول خط کوفي در نگارش قرآن هاي سده اول تا پنجم هجري و بررسي ساختار آن
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختارشناسي
مقاله خط کوفي
مقاله طراحي حروف
مقاله قرآن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي بيگي رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: چاريي عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نخستين کمال خوشنويسي در اسلام در خطي به نام کوفي تجلي يافت که در نيمه دوم سده (دوم ﻫجري قمري) به اوج زيبايي در نگارش رسيد و نخستين بار توسط اعراب به کار گرفته شد. خاستگاه اين خط از شهر کوفه است ولي استفاده از آن به عنوان يک طرح هنري نه تنها در کتاب ها بلکه در بناها، ظروف و نساجي اساسا توسط هنرمندان ايراني بوده است. از مهم ترين پژوهش هاي مورد نياز حوزه هاي پژوهشي دانشگاهي در زمينه (خط کوفي) درک و تشخيص اهميت ساختار حروف نسخه هاي قرآني است. اين مجموعه نسخه ها در موزه ها و ديگر مراکز هنري سراسر جهان پراکنده است و هنوز به طور کامل توصيف و تحليل شايسته خود را پيدا نکرده است .روند اين پژوهش به صورت توصيفي-تحليلي بوده و هدف از آن آشنايي با تحول خط کوفي و شناخت ساختار حاکم بر اين خط است. در اين مقاله دو اصل براي رسيدن به شناخت کامل در زمينه ساختار طراحي حروف مورد توجه بوده:
 -1سير تحول خط کوفي در قرآن هاي سده يک تا پنج هجري-۲  بررسي ساختار طراحي حروف کوفي.
براي رسيدن به اين دو اصل پس از شناسايي و جمع آوري نمونه هاي خط کوفي در قرآن هاي موجود در پنج سده مذکور، اين حروف بر اساس محور هاي افقي و عمودي غالب بر هر حرف سنجيده شده است. اين خط به دليل قدرت بياني در ساختار مستحکم و منسجم خود نوعي تعادل با فضاي زمينه خود برقرار کرده و همين ويژگي مي تواند الگوي مناسبي براي طراحان گرافيک در زمينه طراحي حروف باشد به طوري که اين هنرمندان مي توانند با بهره گيري از ويژگي هاي آن به تجربيات نويني در زمينه طراحي حروف دست يابند.