مقاله سير تحول نظريه هاي مرتبط با حمل و نقل درون شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در هويت شهر از صفحه ۳ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: سير تحول نظريه هاي مرتبط با حمل و نقل درون شهري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وونرف
مقاله حمل و نقل پايدار
مقاله رشد هوشمند
مقاله دهکده حمل و نقلي
مقاله توسعه حمل و نقل همگاني مدار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني جو خشايار
جناب آقای / سرکار خانم: مفيدي شميراني سيدمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حمل و نقل همواره يکي از مهمترين عوامل اثرگذار بر ساختار شهرها بوده است. اما بويژه در يک سده اخير با گسترش انواع وسايل نقليه موتوري و تغييرات فزاينده جمعيتي به يکي از اصلي ترين مشکلات شهرنشيني بدل گرديده است. رويکردهاي نظري به حمل و نقل درون شهري نيز طي دوره هاي زماني مختلف از روندي متفاوت برخوردار بوده است. پژوهش حاضر، بررسي روند تحول نظريه هاي مرتبط با حمل و نقل درون شهري است که با مطالعه اسنادي و با استفاده از جديدترين و معتبرترين منابع انجام گرفته است و بر مبناي مشابهت هاي موجود، ايده هاي نظري حمل و نقل درون شهري در سه دوره زماني دسته بندي گرديد.
نتايج حاصل از مطالعه نشان مي دهد در قرن گذشته يک تغيير جهت گيري کلي از حمل و نقل خودرو مدار به سمت گسترش شبکه هاي حمل و نقل همگاني و توسعه در نواحي پيراموني آنها به وجود آمده است.