مقاله سيستماتيک جنس هاي .Pulicaria Gaertn و Platychaete Boiss. از تبار (Inuleae s.str. (Asteraceae در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۲۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: سيستماتيک جنس هاي .Pulicaria Gaertn و Platychaete Boiss. از تبار (Inuleae s.str. (Asteraceae در ايران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Asteraceae،Inuleae s.str.
مقاله Platychaete
مقاله Pulicaria
مقاله ريخت شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرين پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني ‌نژاد فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس Pulicaria Gaertn. متعلق به تبارInuleae s.str  از تيره Asteraceae است و در ايران داراي ۵ گونه(P. salvifolia, P.dysenterica,  P. vulgaris, P. arabica, P. gnaphalodes)  است. صفات متمايزكننده ريختي در اين جنس مربوط به ويژگي هاي جقه، فندقه، جام، برگه هاي گريبان و شکل برگ ها هستند. چون اين تاكسون به. Platychaete Boiss از همين تبار بسيار نزديك است، در مطالعات اخير توسط Anderberg جنس Platychaete با آن مترادف گرديده است. جنس Platychaete در ايران داراي ۵ گونه P. glucescens)، P. mucronifolia P. carnosa، P. velutina و (P. aucheri است. در اين مطالعه، جدايي و مترادف بودن آنها بررسي و ادغام اين دو جنس تاييد شد. همچنين كليد شناسايي گونه ها، شاخه نگاره و نقشه پراکنش هر يک از آنها در ايران تهيه گرديد و مورد بحث قرار گرفت.