مقاله سيستمي نوين جهت اندازه گيري تغييرات Auto-fluo در بيماري تخريب وابسته به سن ماکولا بعد از تزريق درون وريدي داروي Bavecizumab که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش در فناوري برق (الكترونيك و قدرت) از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: سيستمي نوين جهت اندازه گيري تغييرات Auto-fluo در بيماري تخريب وابسته به سن ماکولا بعد از تزريق درون وريدي داروي Bavecizumab
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريخت شناسي
مقاله مولفه هاي همبند
مقاله ماکولا
مقاله تخريب وابسته به سن ماکولا
مقاله تصوير شبکيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي فرد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني علي
جناب آقای / سرکار خانم: شنبه زاده جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خلاصه: بيماري تخريب وابسته به سن ماکولا در افراد مسن از نظر شيوع دومين بيماري پس از ديابت است که باعث نابينايي مي شود. تنها راه درمان بيماري تحليل وابسته به سن ماکولا، تزريق درون وريدي دارويBavecizumab  مي باشد. براي اثبات اين روش درماني بايد تعداد سلولهاي مرده در ناحيه ماکولا اندازه گيري شود. در اين مقاله سيستمي نوين براي اندازه گيري اتوفلورسنس موجود در ناحيه ماکولاي تصاوير شبکيه، جهت به دست آوردن تعداد سلول هاي مرده ارايه گرديده است. اين سيستم ترکيبي از سه بخش اصلي شامل پيش پردازش شبکيه، تجزيه تحليل و درک تصاوير مي باشد. مرحله پيش پردازش وظيفه حذف حاشيه ها و معکوس کردن تصاوير شبکيه را بر عهده دارد. در مرحله تجزيه تحليل، بخش بندي تصوير و استخراج ويژگي ها انجام مي گردد. در بخش بندي تصوير، نواحي هدف با استفاده از روش هايي همچون ريخت شناسي، حد آستانه پويا و مولفه هاي همبند ۱ حاصل مي گردند. ويژگي هاي نواحي هدف شامل فاصله اقليدسي نسبت به مرکز تصوير و چگالي مي باشد. در مرحله درک تصاوير با استفاده از جمع آوري ويژگي هاي هر کلاس، ناحيه ماکولا و پارامتر قابل اندازه گيري جهت سنجش ميزان اتوفلورسنس به دست مي آيد که به کمک آن تعداد سلول هاي مرده در ناحيه ماکولا مشخص مي گردد. نتايج از طريق تحليل هاي آماري، شامل رگرسيون خطي و همبستگي بين داده ها، حاصل شده است. آزمايشات روي پايگاه داده اي شامل ۳۴ تصوير شبکيه بيماران مبتلا به تحليل وابسته به سن ماکولا، انجام شده است.