مقاله سيستم خودهاي انگيزشي زبان دوم، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشي ميان فراگيران ايراني زبان انگليسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۹۳ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: سيستم خودهاي انگيزشي زبان دوم، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشي ميان فراگيران ايراني زبان انگليسي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خود- آرمان زبان دوم
مقاله خود- بايد زبان دوم
مقاله اضطراب زبان دوم
مقاله تلاش آماج
مقاله سيستم خودهاي انگيزشي زبان دوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: پاپي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به بررسي رابطه بين سيستم خودهاي انگيزشي زبان دوم ([۱,۲] (the L2 Motivational Self System)، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشي مي پردازد. ۱۳۰۹ دانش آموز ايراني مشغول به تحصيل در دوره هاي راهنمايي و دبيرستان سراسر کشور با پر نمودن يک پرسشنامه با روايي و پايايي قابل قبول، در اين مطالعه شرکت نمودند. بر اساس مستنداتي از مطالعات انگيزشي زبان دوم، روانشناسي انگيزشي و تحقيقات مربوط به اضطراب زبان دوم، مدلي جهت آزمودن با استفاده از مدل يابي معادلات ساختاري (structural equation modeling) ارايه شد. داده هاي جمع آوري شده به نرم افزارهاي تحليل آماري وارد و مدل ارايه شده تاييد شد: هفت مسير از کل ده مسير فرض شده معني دار بودند. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که خود- آرمان زبان دوم (the ideal L2 self) به طرز معني داري در تجربه يادگيري زبان دوم (L2 learning experience) و تلاش آماج (motivated behavior) زبان آموزان، تاثيرگذار بوده و رابطه معني دار و منفي با اضطراب زبان دوم (L2 anxiety) آنها دارد؛ تجربه يادگيري زبان دوم بيش از ديگر متغيرها تلاش آماج آنان را افزايش مي دهد؛ و خود- بايد زبان دوم (the ought-to L2 self) به طرز معني داري منجر به افزايش اضطراب زبان دوم مي شود. بر اساس نتايج به دست آمده چندين استنباط عملي به همراه پيشنهاداتي براي مطالعات آينده ارايه شده است.