مقاله سيستم مديريت کيفيت فراگير و امکان سنجي استقرار آن در اداره کل تعاون استان خراسان رضوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان و آذر ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: سيستم مديريت کيفيت فراگير و امکان سنجي استقرار آن در اداره کل تعاون استان خراسان رضوي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت کيفيت فراگير (TQM)
مقاله اصول TQM
مقاله امکان سنجي استقرار TQM
مقاله اداره کل تعاون استان خراسان رضوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: باقري اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق ضمن معرفي سيستم مديريت کيفيت فراگير(TQM)، به بررسي امکان استقرار آن در اداره کل تعاون استان خراسان رضوي در سال ۱۳۸۶ پرداخته است. روش به کار گرفته شده در اين تحقيق از نوع پيمايشي و ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه بوده که سوالات آن بر اساس طيف پنج گزينه اي ليکرت تنظيم شده است. جامعه آماري تحقيق شامل تمامي مديران ارشد، مديران مياني، کارشناسان و کارکنان اداره کل تعاون خراسان رضوي است که از ميان آنها با استفاده از نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده، تعداد ۳۱ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در اين پژوهش چون اعداد مشاهده شده داراي مقياس فاصله اي هستند، براي مقايسه ميانگين اعداد با ميانگين، از آزمون t-Student استفاده شده است.
نتايج نشان مي دهد که باور و تمايل مديران ارشد و مياني در مورد اجراي سيستم TQM در اين اداره کل کم ولي درکارکنان زياد مي باشد. همچنين تعداد نيروهاي متخصص موجود جهت استقرار کيفي و کمي TQM در حد مطلوب نيست. ميزان تمايل مديران ارشد، مديران مياني و کارکنان نيز به حل مشکلات از طريق گروه سازي و کار گروهي کم بوده و به استفاده از سازوکارهاي انگيزشي جهت جلب مشارکت کارکنان توسط مديران ارشد و مياني توجهي نشده است. سرانجام اينکه حمايت مالي چنداني نيز جهت استقرار مدل TQM صورت نگرفته است.