مقاله سيماي اپيدميولوژيک و باليني سرطان معده: مطالعه توصيفي موارد ثبت سرطان در استان فارس (۸۵-۱۳۸۰۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در طب جنوب از صفحه ۱۱۴ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: سيماي اپيدميولوژيک و باليني سرطان معده: مطالعه توصيفي موارد ثبت سرطان در استان فارس (۸۵-۱۳۸۰۹)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپيدميولوژي
مقاله سرطان معده
مقاله مطالعه توصيفي- تحليلي
مقاله مصرف سيگار
مقاله ثبت سرطان
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي فرد عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي دهكردي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: تابعي سيدضياالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: بيماري هاي سرطاني و به طور خاص سرطان معده به عنوان يکي از مهم ترين مشکلات بهداشتي در ايران و بسياري از کشورها مطرح مي باشند. از آنجايي که شناخت ويژگيهاي اپيدميولوژيک بيماري حايز اهميت است، مطالعه حاضر با هدف بررسي همه گيري شناختي سرطان معده در استان فارس صورت پذيرفت.
مواد و روش ها: در اين بررسي کليه موارد ثبت شده سرطان معده در مرکز ثبت سرطان استان فارس بين سال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات لازم با استفاده فرم هاي ثبت سرطان و نيز پرونده هاي بيمارستاني بيماران به دست آمد. کليه تحليل ها توسط نرم افزار آماري SPSS ويرايش ۱۳ صورت پذيرفت.
يافته ها: از ۴۴۲ مورد ثبت شده سرطان معده، ۶۸٫۶ درصد مذکر و ۳۱٫۴ درصد مونث بودند. ميانگين سني کل بيماران ۵۸٫۴ سال (SD=14.46) ميانگين سني مردان ۶۰٫۷۲ سال (SD=13.82) و زنان ۵۳٫۲۹ (SD=14.48) تعيين شد. ۹۱٫۵ درصد افراد متاهل، اکثريت مردان کشاورز و دامدار و اکثريت زنان خانه دار بودند. ۳۴٫۸ درصد از مبتلايان ساکن شيراز و مابقي ساکن ساير شهرستان هاي استان فارس و يا ساير استان ها بودند. سابقه مصرف دخانيات توسط ۵۲٫۸ درصد از بيماران گزارش شده بود. شايع ترين يافته هاي باليني در بيماران به ترتيب درد اپي گاستر، کاهش وزن و بي اشتهايي بودند. در حدود ۷۴ درصد بيماران فاصله زماني بين شروع اولين علامت بيماري تا تشخيص بيماري بيش از يک ماه بود، همچنين درجه تمايز يافتگي سرطان در ۴۰٫۷ درصد افراد در زمان تشخيص بيماري در مرحله ضعيف قرار داشت.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصله لزوم انجام اقداماتي در جهت کاهش عوامل خطر و يا تشخيص زودرس سرطان معده در افراد در معرض خطر از جمله سيگاري ها، افراد داراي سابقه فاميلي سرطان و مشاغل پرخطر ضروري به نظر مي رسد.