سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

چکیده:

دولت ها با توجه به ابزارهای اقتصادی شامل سیاستهای مالی، پولی و تجاری و ابزارهای اجتماعی شامل تدوین و اصلاح قوانین و مقررات مختلف و… سیاستهای فرهنگی بر بخ ش های اقتصادی کش ورها تاثیرگذار می باشند. دولت ها با سیاستگذاری، برنام ه ریزی و اجرای آن م ی توانند موجب توسعه بخشی از اقتصاد و یا مانع از رشد بخش دیگر شون د. در هر حال وضعیت فعلی بخشهای مختلف هر اقتصادی ناشی از سیاستگذاری، برنامه ریزی و عملکرد دولت آن کشور در گذشته م ی باشد، که لجستیک کالا در کلان کشور یعنی کلیه مراحل نگهداری، حمل و نقل و عمده فروشی و خرده فروشی و… کالا نیز، خارج از این قاعده نم یباشد. چکیده اثر سیاستهای کلان مالیاتی، نظام بانکی، عوارض شهردار یها و قوانین و مقررات مرتبط با تامین و توزیع کالا به تفکیک بر عملکرد زنجیره تامین کالا (لجستیک) در ادامه بصورت مختصر ارائه گردیده است.