سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
فاطمه علائی رحمانی – استادیار دانشگاه الزهراء (س)، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهراء (س) تهران، ایران
فرشته معتمدلنگرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآنی و حدیث، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهراء (س) تهران، ایران

چکیده:
حکومتی که بر اساس اهداف دینی سامان یافته باشد و دین مبنای نظام آن را بسازد، نمی تواند نسبت به آموزه ها، باورها، احکام و قوانین دینی به ویزه د عرصه های اجتماعی بی اعتنا باشد. پدیده عفاف و حجاب از جمله احکام دینی است که پیامد اجتماعی، ارزشی، تربیتی و اخلاقی دارد. این هنجار در حکومت دینی با باورهایی که بنیاد نظام را در حکومت دینی می سازند؛ حقوق عمومی، اخلاق و عفت همگانی و نظم و امنیت اجتماعی ارتباط دارد و متقابلاً بر آنها اثر می گذارد. طبعاً سیاستگذاری حکومت اسلامی در زمینه یاد شده لازم می آید. در این نوشتار، با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای، سیاستها و راهبردهای حکومت اسلامی از رهگذر استقصای وظایف دولت اسلامی و آموزه های دینی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مورد بررسی قرار دارد. تعمیق باورهای دینی، فعالیت های فرهنگی، زمینه سازی جهت ایجاد فضای اجتماعی سالم، توجه دقیق به مرزهای زنانگی و مردانگی، تمهید افراد جهت رویارویی با فرهنگ بیگانه، اصلاح الگوهای جامعه پذیری، افزایش سطح آگاهی ها، اشتغالزایی، همسویی نهادهای حکومت و نظارت از مهمترین سیاست ها و راهبردهای حکومت اسلامی در ترویج و توسعه اصل عفاف و حجاب در جامعه اسلامی به شمار می آیند که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است.