سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین آملی دیوا – کارشناس اقتصاد وزارت بازرگانی
مژگان علیشاهی – کارشناس ارشد اقتصاد
فهیمه بهرامی مهنه – کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده:

دولتها به دلایل گوناگون در اقتصاد کشورها دخالت میکنند . بعضی دخالتها شالودهای را ایجاد میکند تا کالاهای عمومی تحت فعالیت بخش خصوصی فراهم شود و یا به منظور نواقص بازار تلاشهایی را انجام میدهد . همچنین دولتها به منظوربررسی ناکارایی بعضی از اهداف مانند توزیع درآمد و یا اهداف توسعه عقلایی در امور اقتصادی دخالت مینماید بعضی دخالتها نیز براساس حمایتهای سیاسی میباشد . دخالتهای دولت میتواند شکلهای گوناگونی داشته باشد، مالیاتهای غیر مستقیم و یارانه، بطور مستقیم بر قیمت کالاها تاثیر میگذارند، تعرفهها قیمت کالاهای وارداتی را مستقیما افزایش میدهند درحالیکه سهمیهبندی واردات، قیمت آنها بطور غیرمستقیم افزایش میدهد . درحالیکه بعضی سیاستها تشویقی می – باشند و برخی سیاستهای دیگر ممکن است منع کننده باشد . به هر حال نوع و آثار این ملاحظات بر روی بخشهای مختلف اقتصادی یکسان نبوده و بسته به شرایط و مقتضیات هر بخش ابزار سیاسی خاصی بکار گرفته است . با عنایت به اینکه بخش کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور میباشد که کیفیت و کمیت تولیدات آن آثار مهمی را بر روی سایر بخشهای تولیدی، محیط زیست و سلامت انسانها دارد . از اینرو سیاستگذاری در زمینه نهادههای این بخش بویژه پیرامون نهادههای شیمیایی از اهمیت خاصی برخوردار است . اساساً هدف مداخله دولت در بازار نهادههای گوناگون برای سرعت بخشیدن به سازگاری تکنولوژیهای جدید کشاورزی میباشد . به عبارت دیگر به جای توزیع درآمد و دیگر اهداف اجتماعی به افزایش محصول کشاورزی مربوط میشود . که در این راستا آثار منفی سیاستهای حمایتی بویژه در مورد نهادههای شیمیایی نادیده گرفته شده است . در این مطالعه به بررسی آثار و آسیبهای اعطای یارانه به نهادههای شیمیایی که گریبانگیر ملتها میگردد پرداخته شده است و در ضمن سایر سیاستهای حمایتی و روند سیاستگذاری مربوط به نهادههای شیمیایی در برخی کشورها مقایسه گردیده، در نهایت سیاست آزادسازی بازار سموم شیمیایی به عنوان سیاستی با منافع دو گانه معرفی میگردد