سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیامک ادیبی – کارشناس ارشد اقتصاد انرژی و مشاور در امور گاز شرکت FACTS Global Energy Singapore

چکیده:

وزارت نفت ایران در سالهای اخیـر تلاشـهای فراوانـی بـرای صادرات گاز از طریق خط لوله ان جام داده است . لـیکن تنهـا پروژه عملیاتی صادرات گاز تا اواسط سـال ,۱۳۸۵ صـادرات گاز به کشور ترکیه بوده است کـه در مجمـوع بـا توجـه بـه وسعت برنامه هـای صـادراتی و ذخـایر گـاز کشـور , عمـلاٌ موفقیت چندانی در این زمینه حاصل نگردیده است . هرچند مشکلات طرحهای صادرات گاز از ط ریق خط لوله در مقایسه با مشکلات صـادرات گـاز بـه صـورت LNG بسـیار کمتر می باشند , ولی با توجه تعدد نهادهای تاثیرگذار در رد و یا تایید یک پروژه صادرات گاز از طریق خط لوله , از جملـه ســازمان مــدیریت و برنامــه ریــزی کشــور , مجلــس شــورای اسلامی , شرکت ملی صادرات گـاز ایـران , شـ رکت ملـی گـاز ایران و شرکت ملی نفت ایران به نظر می رسـد , دسـتیابی بـه طرح ها و برنامه های صادرات گاز از طریق خطوط لولـه نیـز با مشکلات متعددی روبرو باشد . مقاله حاضر با مروری کوتاه بروضعیت صادرات گاز ایران از طریق خط لوله , سیاست های صادرات گاز بـا خـط لولـه را مـورد بررسـی قـرار داده و بـه بررسی مسائل و مشکلات طرحهای صـادرات از طریـق خـط لوله می پردازد . این مقاله همچنین راهکارهـایی را بـرای حـل این مشکلات ارائه می نماید .