سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسترن رحیمی – گروه محیط زیست دفتر برنامه ریزی معاونت امور انرژی وزارت نیرو
عبدالرضا کرباسی – سازمان بهره وری انرژی ایران
مجید عباسپور – دانشکده محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

کاهش نشر گازهای گلخانه ای به ویژه ۲ CO د ر اثر مصرف سوخت های فسیلی در بخش انرژی و اثرات زیست محیطی آنها در قرن حاضر مورد بحث و تأکید ویژه قرار دارد . شواهد علمی متعددی در زمینه وقوع پدیده تغییر آب و هوا و گرمایش جهانی در اثر افزایش نشر گازهای گ ـلخانـه ای انسـان سـاخت و به خص ـوص ۲ CO وجود دارد اما عدم قطعیت های فراوان نیز همچ نان مطرح هستند . یکی از برنامه های کار برای » منشور جهانی انرژی برای توسعه پایدار « ک اهش نشر GHGs از بخش انرژی است . بدین سبب مطالعه ای وسیع در این زمینه در مورد بخش انرژی کشور به ویژه نیروگاه ها به انجام رسیده است تا با استفاده از پتانسیل های فنی ـ اقتصادی ـ زیست محیطی، اولویت های برنامه ریزی آتی کشور در کوتاه ـ میان و بلندمدت مشخص گردد . در این مقاله سیاست گذاری جهت مقابله با گرمایش جهانی در بخش انرژی ایران در ٥ سناریو تا سال ۱۴۰۰ مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .