سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

مجید سلیمی دانشگر – دانشجوی دکترای رشته مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

این نوشتار، دعوت مدیران است به کاربست یافته های پژوهشی در سیاست گذاری مدیریت. از جمله دلایل ضرورت تمسک مدیران به نتایج پژوهش در سیاست گذاری به عواملی مثل پیچیدگی دنیای امروزی، تغییرات مداوم، نقش و تاثیر سیاست گذاری در سرنوشت انسان ها اشاره شده است. در بحث رویکردهای پژوهشی به دو رویکرد کمی و کیفی که از پارادایم های اثبات گرایی (تحصلی) و تفسیری بر می آیند اشاره و سپس روشهای کیفی پژوهش به عنوان روش مرجع برای سیاست گذاری، به دلیل مشارکتی بودن، توجه به عمق پدیده ها، و مناسب بودن برای پدیده های اجتماعی و انسانی پیشنهاد شده است.