سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی مدقالچی – دانشگاه تربیت مدرس ، مدرس دانشگاه ، کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
سیدجعفر حسینی ها – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد زنجان
فرشید جعفریه – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد زنجان

چکیده:

بالغ بر ۵۰ درصد کل هزینه های یک پروژه صرف تهیه وتامین مصالح و تجهیزات می گردد . خرید مصال ح به روش سنتی و مبتنی بر کاغذ بازی معایبی از قبیل دقت کم، زمان زیاد، کارگران زیاد، کم بود داده ها و اطلاعتی تامین کنندگان و بـی اعتمـادی زیـاد بـالا را دارد . بـا مدیریت مناسب بر کنترل تهیه مصالح می توان انتظار داشت سود شرکتها را از طریق کاهش هزینه های غیر ضرور ی مانند هزینه هـای مرتبط با دیرکردها، درخواست ها و غیره افزایش یابد . سیستم های تامین و خرید الکترونیکی مصالح بـا اسـتفاده از تکنولـوژی تبـادل الکترونیکی دادهها تحت وب یکی از راهکارهایی است که امروزه در جوامع پیشرفته به طور جدی بر روی آن مطالعـه و از آن در صـنایع ساخت استفاده می شود . در این تحقیق به بررسی سیستمهای خرید الکترونیکی مصالح ساختمانی در کشور پرداختـه و ضـمن تجزیـه و تحلیـل کـارایی آنهـادر مقایسه سیستمهای مطرح جهانی ، یک سیستم جدید که با ماهیت صنعت ساخت کشور مطابقت داشته باشد ، ارائه خواهد شد .