سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرنوش شاکری – شرکت پیشران صنعت تهرأن
مجید ایوزیان – شرکت پیشران صنعت تهرأن

چکیده:

پس از آغاز بحث سیستمها و پیدایش سیستمهای مختلف خدماتی و تولیدی، سیستمهای مدیریتی بعنوان راهکـاری بـرای ایجـاد انسـجام و همـاهنگی بیشتر بین سیس تمهای مختلف موجود، مطرح شدند . سیستمهائی نظیر سیستمهای مدیریت تولید، مدیریت عملیات، مدیریت آمـوزش و … از جملـه ایـن رویکردهای مدیریتی به مساله سیستمها هستند .
با بکارگیری این رویکردهای مدیریتی و بعد از پیدایش رقابتهای گسترده در سطح بین المللی در زمینه کسب و کار، سعی در استفاده از فنون و تکنیکهای اثربخش برای افزایش توان رقابتی بالا گرفت . تدوین و توسعه “ استانداردهای بین المللی ” بخصوص توسط سازمان بـین المللـی اسـتاندارد ) ) ISO در ایـن زمینه بسیار مورد توجه قرار گرفت .
“ سیستمهای یکپارچه مدیریت ” در واقع با هدف تلفیق سه است اندارد مدیریت کیفیتی ISO9000 ، مدیریت زیسـت محیطـی ISO14000 و مـدیریت ایمنی OHSAS18000 در جهت رسیدن به یک سیستم جامع مدیریتی مطرح شده است و در مدت کوتاهی که از آغاز بحث و بکارگیری آن می گذرد، توانسته است نتایج مثبت و قابل توجهی به بار آورد . مزایای فراوان ناشی از استقرار این سیستم یکپارچه، در کنار مباحث نظری عمده مطرح در آن، بـه همـراه شـرحی از هـر یـک از اجـزای ایـن سیسـتم، محتوای اصلی این مقاله را در بر می گیرد .