سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه فتاحی – اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر
ناصر قاسم آقایی –

چکیده:

با توجه به اینکه شخصیت و احساس از شاخصهای تأثیرگذار در فرآیند یادگیری هستند، در این مقاله سعی بر آن است که مدلسازی از فرد یادگیرنده مطابق با این شاخصها انجام شود. سیستم پیشنهادی، از دو عامل آموزگار و همکلاسی مجازی استفاده می-کند. آموزگار مجازی با توجه به ویژگیهای شخصیتی یادگیرنده، شیوهی یادگیری مناسبی را برای او در نظر میگیرد. با گذشت مدتی از فرآیند آموزش و با توجه به رویدادهایی که در محیط اتفاق میافتد، احساسات یادگیرنده تغییر میکند. در این حالت با توجه به ویژگی- های شخصیتی و احساس فعلی یادگیرنده شیوه آموزش بهروز میگردد. همچنین برای کمک به فرآیند یادگیری، در بعضی از مراحلآموزش از عامل همکلاسی مجازی استفاده میشود. عامل همکلاسی مجازی، عاملی هوشمند و دارای شخصیت است. شخصیت عامل همکلاسی مجازی، به گونهای طراحی شده که بتواند در تعامل با یادگیرنده محیط یادگیری را جذاب و واقعی جلوه دهد