سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

رسول عبدالمحمدی – شرکت توسعه پتروایران
سهیل جعفری – شرکت توسعه پتروایران

چکیده:

این پژوهش تلاشی است در راستای ارائه سیستمی کاربردی به منظور پیاده سازی مدیریت ریسک در پروژه ها . پـس از بررسی های انجام شده در میا ن استانداردهای مختلف مدیریت پروژه و تجربۀ عملی آنها در پروژه های مختلف، استفاده از استاندارد PMBOK با توجه به نوع نگرش این استاندارد به قضیه مدیریت ریسک مناسب تشخیص داده شد . لذا این استاندارد به عنوان استاندارد الگو در این پژوهش و در ارائه این سیستم کاربرد ی در نظر گرفته شـده اسـت . آنچـه ایـن استاندارد و نحوه نگرش آن به مدیریت ریسک را از بقیه مراجع موجود در ای ن زمینه متمایز می سازد دیدگاه پروژه ای و آنالیزی این استاندارد می باشد که علیرغم توجه به همه جنبه های پروژه سعی می کند بـه صـورت کلـی راهکارهـایی محاسباتی جهت واکاوی کیفی و کمی اهداف پروژه به دست دهد . با توجه به اینکه ماهیت هر استانداردی ، کلی نگـری به گونه ای که قابل اجرا در حوزه های مختلف دامنه شمول خود باشد را می طلبد نمی تـوان از ایـن اسـتاندارد انتظـار داشت که به صورت کاملاً کاربردی و جزء نگر به ارائه یک سیستم مـد یریت ریـسک پرداختـه باشـد . در ایـن پـژوهش تلاش شده است تا از بخش مدیریت ریسک استاندارد PMBOK:2000 ، یک سیستم مدیریت ریسک ارائه گردد کـه علیرغم روشهای تحلیل کیفی و کمی ریسک، نحوه کنترل، پیگیری و مهار ریسک را نیز شامل شود