سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۳۴

نویسنده(ها):

مهدی مدقالچی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت-دانشگاه تربیت مدرس- سازمان حمل و نقل و
محمدحسین صبحیه – دکتری مدیریت پروژه-استادیار دانشگاه تربیت مدرس
بابک طالبی – کارشناس عمران-دانشگاه تهران- سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنج

چکیده:

در فضای رقابتی جهان امروز ، هیچ شرکت و موسسه ای اعم از تولیدی و خدماتی در حاشیه امنیت قرار ندارد . تغییرات سر یع تکنولوژی ، تاکید بیشتر ب رکیفیت ، توجه به خواسته های مشتری ، تدوین استانداردهای مختلف و نکته مهمتر، جهانی شدن اقتصاد ، موضوعاتی هستند که بنگاههای اقتصادی را ناگزیر به چاره اندیشی و اتخاذ سیاستهای مناسب می کند. پیمانکاران پروژه های عمرانی نیز به عنوان بخ شی از این بنگاههای اقتصادی از این قاعده مستثنی نبوده و حتی میتوان گفت این بخش جزء اولین سازمانهایی در کشور است که در محیطی رقابتی به فعالیت پرداخته و دارای پیشینه ای نسبتا " طولانی در این خصوص هستند . این رقابت هر روز نزدیک تر و پیچیده تر می شود و طبیعتا " شرکتهایی از این میدان ، پیروز خارج می شوند که خود را به ابزار مناسب تجهیز کرده و از انعطاف لازم برخوردار باشند . یکی از این ابزارها که کمک شایانی به شناخت و تجزیه وتحلیل فضاهای داخلی و خارجی شرکتهای پیمانکاری و اساسا " تمام موسسات وسازمانها می کند ارزشیابی مستمر عملکرد پیمانکار می باشد . این مقاله تلاش دارد روش ی نو در ارزشیاب ی عملکرد پیمانکاران برا ی آن گروه از کارفرمایانی که تعداد زیاد ی پیمانکار تحت پوشش دارند ، پیشنهاد نماید به نحو ی که همواره این اطمینان وجود داشته باشد که سازمان متبوع و پروژه های در تعهد وی در یک مسیر بهبود مستمر قرار داشته باشند. در این مبحث پس از یک مقدمه کوتاه و بیان اهداف عمده ، آنالیز swotشرکتهای پیمانکاری انجام گردید. در ادامه ، فرآیندپیشنهادی طرح ارزشیاب ی پیمانکاران و شاخصهای ارزیابی عملکرد پیمانکاران با استفاده از مطالعات کتاب خانه ا ی تعیین و از طریق انجام یک مطالعه میدانی در میان جامعه آمار ی تحقیق به هر یک از شاخص ها وزن ده ی مناسب اختصاص داده شده است. در نهایت به ضوابط ارزشیابی اشاره شده است .