سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مسعود تدین – سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه
علیرضا خطیب زاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه

چکیده:

اجرای پروژه های کلان در صنایع انرژی، بازنگری در اجرای سیستم های اجرایی پـروژه هـا و دیدگاه پروژه ای را ضروری ساخته است . صرف نظر از اسـتراتژی هـای اجرایـی متفـاوت برای مدیریت پروژه های کلان و زیربنایی صنایع نفـت و گـاز و پتروشـیمی فعالیـت هـای تدارک، تامین تجهیزات و مواد پـروژه بخـش عمـده ای از هزینـه کـل پـروژه ( حـدود ۶۰ درصد ) را شامل می شود . بدیهی است مجموع ه تاخیرها و کاسـتی هـا در تـدارکات، تـاثیر بـــــــسیار زیـــــــادی بـــــــر کـــــــل پـــــــروژه خواهـــــــد گذاشـــــــت . تدارکات پروژه بر شریان اصلی و مهم اطلاعات استوار است . سیستم مبتنی بـر اطلاعـات مدیریت تدارکات در اجرای پروژه توسط شرکت های پیمانکار عمومی ۱ GC صنایع نفـت و گاز و پتروشیمی مستقیماً بر کارایی و بهره وری پروژه ها موثر خواهد بود . این تاثیر از انتقال صحیح و به هنگام اطلاعات در زمینه های انتخاب پیمانکاران، زمان بنـدی اجرای پروژه، پشتیبانی، لجستیک، حمل و نقل و … ناشی می شود . شـرکت هـای پیمانکـار عمومی GC صنایع، نفت و گاز برای تدارک پروژه هایشان به اطلاعـاتی دقیـق، صـحیح و به هنگام از وضعیت پیمانکاران موجود و بالقوه خود نیازی مبرم دارند . دقت، صحت و روایی اطلاعات و سیستم اطلاعاتی منتج بر آن ، طراحی و استقرار سیستم اطلاعات شبکه همکاران پروژه شرط لازم برای مدیریت تدارک بهینه و به تبع آن مـدیریت پروژه موفق خواهد بود .
در این مقاله به سیـستم اطلاعـات منبـع یـابی و تـاثیر آن بـر مـدیریت تـدارک پـروژه در شرکت های پیمانکار عمومی پرداخته شده است . بـه عنـوان مطالعـه مـوردی تحـت عنـوان ۲ سیستم اطلاعات شبکه همکاران شرکت پیمانکار عمومی ( GCI2S) سیستمی که توسط نگارنده مقاله طراحی شده است، معرفی می گردد