سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی حسین زاده –
سمیه تیمارچی –
کیوان ناوی –

چکیده:

سیستم اعداد مانده ای یک سیستم عددی نامتعارف است که محاسبات موازی، انتشار محدود رقم نقلی، توان مصرفی کم و ارتباطات امن را پش تیبانی م ی کند. در کاربردهایی که در یک محدوده از اعداد، اعمال جمع، تفریق و ضرب تکرار م یشوند کاربر د بسیار ی دارد. از مهمترین مسائل مطرح در این سیستم، افزایش سرعت محاسبات و افزایش سرعت تبدیل به این سیستم عددی می باشد. در
این مقاله جهت افزا یش سرعت عم لیات، س یستم اعداد ماند ه ای چند سط حی استفاده می شود. سپس روش ج دی دی بر ای تبد یل اعداد به سیستم اعداد ماند ه ای ارائه خواهد شد که بطور مستقیم عدد موجود در سیستم وزنی را به سطح آخر تبدیل می کند. نتایج مقایسه نشان می دهد که سیستم چند سط حی ارائه شده نسبت به س یستم اعداد مانده ای تک سطحی دارای سرعت عملیات داخلی
و سرعت تبدیل بیشتری بوده و همچنین نسبت به سیستم اعداد مانده ای چند سطحی موجود سرعت تبدیل را بهبود می بخشد.