سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه جعفرعلی جاسبی – آزمایشگاه میکروالکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شه
مهدی حسین زاده – آزمایشگاه میکروالکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شه
سعید گرگین – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
کیوان ناوی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

سیستم اعداد ماند ه ای یک سیستم عد دی غیر وزنی است که محاسبات موا زی و س ریع، کم توان و امن را پش تیبانی م ی کن د. در کابردهای این سیستم عد دی دو مسئله مهم مط رح م ی باشد، یکی دس ت یابی به حداکثر سرعت و دیگ ری دس تیابی به بازه نمایشی بزرگ؛ که حل همزمان این دو مسئل ه با ه م در تناقض م ی باشد و همواره با افز ایش بازه نمایشی به ناچار سرعت کاهش پیدا م یکن د. برای دس ت یابی به حداکثر سرعت روشی به نام وا نهات مطرح م یشود که تاخیر پیاده سازی با استفاده از این روش به میزان یک ترانزیستور است. اما در روش وان هات تعداد ترانزیستورها به صورت توان دو پیمانه بالا می رود و در عمل برای پیاده سازی های واقعی برای پیمانه های بزرگ این روش غیر ممکن می باشد. از طرف دیگر، سیستم اعداد ماند ه ای چند سطح ی برای اعمال حسابی روی هر پیمانه از یک سیستم اع داد ماند های جدید استفاده می کند. به همین دلیل در سطوح پایینی پیمانه ها کوچک م یشوند و در نتیجه امکان استفاده از روش وان هات در این سطوح فراهم م ی گردد. در این مقاله با ترکیب این دو سیستم عددی، روش جدیدی به نام سیستم اعداد مانده ای چند سطحی وان هات ارائه م یشود که در مقایسه با سایر پیاده سازی های سیستم اعداد ماند های در تمامی ابعاد بهبود چشم گیری نشان می دهد.