سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا رجبی – دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده ی برق و کامپیوتر، دانشجوی کارشناسی ارشد دا
سمانه زارع – دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده ی برق و کامپیوتر
مهرنوش شمس فرد – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپ

چکیده:

در این مقاله به بررسی جزئیات طراحی سیستم بازنمایی و تولید جمله های زبان فارسی بر اساس منطق می پردازیم. این سیستم قادر به تبدیل جمله های فارسی به بازنمایی آنها در منطق مرتب ه ی اول و فرآیند برعکس آن یعنی تولید زبان فارسی م ی باش د. در طی فرآیند بازنمای ی, پایگاه دانش معنایی مورد نیاز اکتساب شده و از روشهای تحلیل معنایی مرسوم استفاده خواهد ش د. بخش تحلیل معنایی با استفاده از خروجی تجزی ه گر نحوی، درخت تجزیه را پ یمایش کرده و از طریق تطابق آنها با گرامرهای مستقل از متن موجود در سیستم و پایگاه دانش موجود بازنمایی جمله را بدست م یآورد. در طی فرآیند تولید روش های تولید متن بررسی و از میان آنها ، روش مناسب انتخاب و ابزار های لازم برای این تبدیل اکتساب و یا ساخته خواهد شد. همچنین دستور زبان فارسی و
گرامر نق ش های موضوعی و نیز واژگان مربوط به تمامی کلمات قا بل تشخیص توسط سیستم، در پایگاه داده ای که به طور مستمر با سیستم در ارتباط است قرار دارند.