سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میترا طبایی بفرویی – واحد فناور یهای نوین صنعتی/ گروه الکتریکال/ شرکت تام ایران خودرو

چکیده:

در خطوط پرس مجهز به ربات، ورق ههای ۱ فلزی روی تسمه ۲ حرکت کرده، هنگام رسیدن به مقابل اولین ربات، توقف م یکنند تا ربات آنها را از روی تسمه بر دارد و در قالب بیاندازد. حرکت ربات برای برداشتن هر ورقه و انداختن آن در قالب، در یک موقعیت مرجع و مشخص ورقه برنامه ریزی شده است که این موقعیت را اصطلاحاً موقعیت اندازه گیری صفر ۳ م ینامند. ورقه ها به دلیل خطای تسمه هنگام توقف در مقابل ربات نسبت به موقعیت اندازه گیری صفر جابجا می شوند و دوران م ییابند. بهمین دلیل به یک سیستم بینایی نیاز است تا میزان این انحراف را بمنظور تصحیح حرکت ربات انداز هگیری کند. در این مقاله مشخصات و اجزای یک سیستم بینایی که به این منظور تولید شده است، تشریح م یشود.