سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد پورصابری – گروه مهندسی برق و کامپیوتر،دانشکده فنی، دانشگاه تهران قطب علمی کنتر
بابک نجاراعرابی –

چکیده:

در ا ین مقاله روش ی جد ید برا ی طراح ی س یستم تشخیص هو یت افراد از طر یق تصاو یر عنب یه چشم ارائ ه شده است. مراحل پیاده سازی س یستم شامل پردازش تصو یر، استخراج ویژگی و طراحی طبقه بند ی کننده با جز یی ات بی ان شده است . الگوریتم مورد نظر براساس فاز موجک دوبچیز ۲ تصاویر، ویژگی ها را استخراج کرده و با استفاده از یک طبقه بندی کننده شبکه عصبی، شناسایی و تطابق صورت می گیرد. در انتها عملکرد روش پیشنهاد ی ب روی مجموعه ای استاندارد از تصاویر مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج بدست آمده حکایت از کارایی این روش دارد