سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی جمشیدیان – دانشگاه اصفهان
علی باغبان – مدیریت بازرگانی

چکیده:

سیستم تولید انعطاف پذیر یکی از انواع تکنولوژیهای تولید است که در خدمت صنایع و سازمان هـای تولیـدی قـرار دارد . مزیـت کلیـدی ایـن سیسـتم انعطاف پذیری آن است . مقاله حاضر با عنوان » سیستم تولید انعطاف پذیر و تأثیر آن بر سودآوری شرکت مهیامـان « تنظـیم گردیـده اسـت . در راسـتای اهداف تحقیق فرضیه های زیر مطرح شده است . -١ کاربرد سیستم تولید انعطاف پذیر موجب افزایش سودآوری در شرکت مهیامان می شود . -٢ تنـوع تولید ( محصول ) بر سودآوری شرکت مهیامان تأثیر مثبت دارد . -٣ کاهش ضایعات بر سودآوری شرکت مهیامان تأثیر مثبت دارد . -٤ بهبـود عملیـات تولید بر سودآوری شرکت مهیامان تأثیر مثبت دارد . -٥ کاهش هزینه عملیاتی تولید بر سودآوری شرکت مهیامان تأثیر مثبت دارد . روش تحقیق در مقاله توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و از ابزاری چون کتابخانه و پرسشنامه برای جمـع آوری اطلاعـات اسـتفاده شـده اسـت . جامعـه آماری تحقیق شرکت مهیامان است که بخش تولید این سازمان قلمرو مکانی تحقیق را تشکیل می دهد . نوع مطالعه و شیوه محقق نمودن فرضیه ها به صورت استقرائی و اسنادی و از دو روش توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شـده اسـت . از آمارهـای توصـیفی نظیـر فراوانـی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی با توجه به سنجش داده ها و مفروضات آزمون های آماری از آزمون های t همبسته، آزمـون فریـدمن(X 2 )H0 تعریف شده و پس از آزمون، فرض H1 و H0 ، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است . برای فرضیه های تحقیق فرضمورد تأیید واقع نگردیده است . در پایان کلیه فرضیه های تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است و در سطح ٩٥ درصد اطمینان می توان اظهـار داشـت کـه کاربرد سیستم تولید انعطاف پذیر موجب افزایش سودآوری شرکت مهیامان شده است . با توجه به نتایج تحقیق، متغیرهـای مسـتقل تحقیـق کـه تنـوع تولید، کاهش ضایعات، بهبود عملیات تولید و کاهش هزینه عملیاتی تولید می باشند بر سودآوری شرکت مهیامان تأثیر مثبت دارند