سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن لوح موسوی – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک
محمد بخشی جویباری – دانشیار مهندسی مکانیک

چکیده:

درسالهای اخیر تحقیقات زیادی درزمینه استفاده از کامپیوتر درطراحی و شبیه سازی مجازی فرایند آهنگری به منظور کاستن از سعی و خطای رایج درطراحی قالبهایآهنگری بعمل آمده است اما طولانی بودن زمان تحلیل عددی انیگونه فرایندها و همچنین پیچیدگی سیستمهای ارایه شده قبلی در زمینه طراحی قالبهای آهنگری به کمک کامپیوتر صنایع آهنگری را در استفاده از این روشها درحیطه قطعات آهنگری ساده محدود کردها ست دراین پژوهش ساختار جدیدی پیشنهاد شدها ست که ضمن توجه به مساله بهینه سازی و تحلیل قالبهای آهنگری به کمک شبیه سازی قابلیت و کارایی مناسبی جهت استفاده درصنعت داراست ساختار مذکور مبتنی بر مدلسازی پارامتری قطعه و قالب آهنگری و ارتباط پویا بین پارامتریهای مدل و یک بانک اطلاعات طراحی قالبهای آهنگری است که طی این تحقیق ایجاد شده است همچنین به کمک بانک طراحی مذکور و براساس ساختار پیشنهاد شده تمامی مراحل طراحی و شبیه سازی فرایند آهنگری داغ شانون انجام شده که برخی از نتایج آن دراین مقاله آمده است.