سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محرم منصوری زاده – بخش مهندسی برق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
نصراله مقدم چرکری – بخش مهندسی برق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
احسان اله کبیر – بخش مهندسی برق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله، سیستم خبره ای برای شناسایی احساس از روی تصویر ویدیویی حالات چهره ارائه می شود . ورودی این سیستم فریمهای متوالی نمای تمام رخ چهره است . فرض می شودکه سر حرکت محسوسی ندارد و روشنایی فریمها یکنواخت است . این سیستم، اعضای صورت را در فریمهای متوالی دنبال کرده و تغییرات آنها را در قالب واحدهای حرکت چهره می شناسد و این
تغییرات را به شکل مجموعه ای از احساسهای اولیه تفسیر می کند . در این سیستم برای هر واحد حرکت و احساس، شدت ظهور تعریف می شودکه برای تمیز برخی حرکات ، حذف حرکات ضعیف و ادغام حرکات مشابه استفاده می شود . از آنجاییکه این سیستم ممکن است بیش از یک احساس را از تغییر حالات نتیجه بگیرد، تمهیداتی برای درجه بندی شدت ظهور و رفع تناقضهای ممکن اندیشیده شده است سیستم خبره به فرایند ادراک انسان نزدیک است، استفاده از آن انعطاف زیادی به مدیریت دانش سیستم داده است . نتایج شناسایی روی ۵۰۱ رشته تصویر ویدیویی با ۰۸ درصد شناسایی درست احساس همراه بوده است .