سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالحمید اشراق نیای جهرمی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع
محمد دانشور کاخکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

هر چند سال زلزلهای ش دید بخشی از کشور ما را ویران میکند. یکی از بحرا نه ای بعد از زلزله، بحران تخصیص منابع اس ت. پس از زلزله برای نجات افراد گرفتار شده در زیر آوار تنها در حدود دو روز زمان وجود دار د. از طرف دیگر محدودیت منابع امکان نجات همه زیر آوار ماندگان را منتفی میکند. به همین جهت تخصیص منابع باید به صورتی انجام گیرد که تعداد نجات یافتگان از زیر آوار بیشینه گرد د. بررسی سوابق و مشاهدات مربوط به زلزله های ا یر کشور مشخص کننده ضعف در تخصیص مناسب امکانات است . این مساله منجر به نا کارا شدن عملیات امداد و نجات و از دست رفتن زمان میشود. لازم است م دیر بحران به ابزا ری مجهز باشد تا به او در تخصیص مناسب تیمهای جستجو و نجات، تیمه ای تثبیت و تیمهای پاکسازی و بازگشایی راهها کمک کند و در نتیجه هدف بیشینه نجات یافتگان محقق شو د. برخوردا ری از یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مناسب میتواند به تخصیص بهینه و تحقق تابع هدف کمک کند. در مقاله حاضر یک سیستم خبره فازی برای کمک به اتخاذ تص میمات ص حیح در تخصیص تیمهای امداد، تث بیت و پاکسا زی ارائه شد ه است.