سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۱

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا وفایىنژاد – گروه مهندسى ژئودزى و ژئوماتیک دانشگاه صنعتى خواجه نصیرالدین طوسى
حمید عبادی – گروه مهندسى ژئودزى و ژئوماتیک دانشگاه صنعتى خواجه نصیرالدین طوسى

چکیده:

امروزه بکارگیرى سیستمهاى اطلاعات جغرافیایى (GIS) به عنوان ابزارى قوى جهت برنامهریزى و مدیریت ﺑﻬینه رونق بسیارى یافته است، اما سیستمهاى اطلاعات جغرافیایى موجود در محیط ایستا (static) عمل مىنمایند. با افزایش کاربران و آشنایى آﻧﻬا با GIS ایجاد سیستمهاى اطلاعات جغرافیایى پویا رو به فزونى گذاشته است. این مطلب، به عنوان نمونه با استفاده از تلفیق سیستم هاى GIS و GPS ممکن و میسر مىشود.( در نگارش این مقاله GIS پویایى که از تلفیق GPSوGIS بدست مىآید مدنظر قرار گرفته است در حالى که Dynamic Visualization و یا تلفیق DTM و GIS که در آن DTM بطور مداوم بروز مىشود را نیز مىتوان بنحوىDynamic GIS بشمار آورد). سیستم اطلاعات جغرافیایى پویا به صورت بلادرنگ(Realtime) دادههاى GPS مربوط به وسایل متحرک مانند یک وسیله نقلیه را به GIS انتقال داده و امکان ردیابى، کنترل و مدیریت آﻧﻬا را بوجود مىآورد. در این بین سیستم ردیابى آنى وسایل متحرک به عنوان ابزارى پیشرفته جهت ردیابى و مونیتورینگ وسایل متحرک به عنوان پیشنیازى جهت راهاندازى یک سیستم اطلاعات جغرافیایى پویا بحساب مىآید. در این راستا مقاله فوق مفاهیم سیستمهاى ناوبرى، اجزاء مختلف، چگونگى کارکرد هر قسمت، مزایاى ترکیب سیستم ناوبرى و GIS و نیز تجربه عملى انجام شده در این زمینه را ارائه کرده است.