سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی عبدالهی – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران
نگار زمانزاده – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران
مرجان دهقانی – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران

چکیده:

در ســال هــای اخیــر تحقیقــات گســترده ای در جهــت قرائــت خودکار کنتور ) (AMRصـورت گرفتـه اسـت و بـرای ایـن منظور روش های مختلف قرائت از جملـه رادیـویی، تلفنـی و خط برق شهر پیاده سازی شده است . امـروزه پیـدایش شـبکه GSM 2و پوشش وسیع آن در اکثر کشورها باعث شده اسـتتا این شبکه، بصورت یـک شـبکه عمـومی جهـت ارتباطـات بی سیم معرفـی شـود . اسـتفاده از شـبکه GSM در ارتباطـا ت ماشین با ماشین زمینه جدیدی برای شرکت های موبایل فراهم آورده است که یکی از کاربردهای آن قرائـت خودکـار کنتـور است . البته این روش برای قرائت کنتورهای خـانگی فعـلا بـه (C&I 3 ( صرفه نیسـت و بـرای کنتورهـای صـنعتی و تجـاری کــاربرد دارد . ایــن مقالــه بــه تشــریح سیســتم AMR بوســیله سرویس پیام کوتاه ) (SMS 4 که اخیراً توسط پژوهشـگاه نیـرو پیاده سازی شده اسـت مـی پـردازد و قابلیـت هـای مهـم ایـن سیستم را بیان می کند .