سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین امین صدرآبادی – مرکز تحقیقات راه آهن

چکیده:

سیستمهای حمل و نقل زمینی سریع السیر به دو دسته راه آهن سریع السیر و قطار مغناطیسی ( مگلـو ) تقـسیم بنـدی مـی شـود . راه آهـن سریع السیر در دنیا با وجود نسبت ناچیزی که نسبت به کل خطوط ریلی دارد )٪۱) با شتاب خـوبی در حـال رشـد اسـت . در ایـن مقالـه راه آهن سریع السیر و قطار مغناطیسی به اجمال معرف ی و از لحاظ جنبه های فنی و اقتصادی مقایسه شده است . این مق ایسه به گونه ای است که می تواند با توجه به شرایط زمانی و منطقه ای به انتخاب منطقی تری بین سیستم راه آهن سریع السیر و مگلو کمک نماید .