سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نصرالله مقدم چرکری – استاد یار دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندس
مینا خوشه چین آلقو – کارشناس ارشد کامپیوتر ( نرم افزار)، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و م

چکیده:

سیستم مدیریت توز یع اش یا به منظ ور ارائه راهکارها ی جهت افز ایش سرعت اجرا یی برنامه های کارب ردی شی گرا طراحی و شبیه سازی شده است . این سیستم از روی یک سکوی اجرایی چند عاملی متمرکز که در آن هر عامل روی یک ایستگاه کار ی در یک شبکه محل ی مستقر می باشد به توز یع پویای قطعات اجرا یی یک برنامه شی گرا مبادرت می ورزد . در این حال ت با در دست داشتن گراف وابستگ ی، اجزا ی موزا ی تشخ یص داده شده، س پس با استفاده از مکان یزم اولو یت بند ی " طول مس یر خروج ی وزن دار " ، اولو یت اجرا یی قطعات اجرا یی بدست می آید . در مرحله بعد ی س یستم با در نظر گرفتن توان کاری عاملان همکار و تراف یک شبکه، عامل همکار مناسب ج هت اجرا ی هر قطعه را با استفاده از مکان یزم " فرستنده پیش قدم " پیدا کرده و قطعات را در ح ین اجرا ی برنامه به عامل مناسب منتقل می کند . این سیستم با استفاده از تکنولوژی Voyager که با زبان جاوا پشتیبانی می شود، پیاده ساز ی شده و بر رو ی یک شبکه محلی حاو ی تعداد ی ایستگاه کار ی که هر کدام م یزبان یک عامل همکار می باشد با استفاده از چندین آزمون محک زن ی با تعداد اشیا و درجه توازی مختلف مورد تست و بررسی قرار گرفته است