سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اصغر فرشاد – استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
سیدشمس الدین علیزاده – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای – اداره کل HSE وزارت نفت
رضا میرزایی – کارشناس بهداشت حرفه ای -اداره کل بازرسی – وزارت کار
یحیی خسروی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

چکیده:

زمینه و هدف : به منظور ایجاد و توسعه ساختارهای مناسب در راستای حفظ و گسترش محیط های کاری بدون حادثه، بدون آسیب و بدون آلاینده های زیست محیطی ، سازمانها از سیستم مدیریت
بهداشت، ایمنی و محیط زیست ) )HSE استفاده می کنند . در واقع سیستم مدیریت HSE ، یک ابزار مدیریتی برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست در همه ی برنامه های
توسعه و پروژه های صنعتی یا تشکیلات سازمانی است . هدف این مطالعه بررسی نقش سیستم مدیریتی HSE در کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار و آلاینده های زیست محیطی در یک
شرکت نفتی می باشد .
روش بررسی : این مطالعه به صورت موردی ) Case Study (، عملکرد سه ساله یک شرکت نفتی واقع در منطقه ی خلیج فارس و با در نظر گرفتن شاخصهایی نظیرLTIF )Lost Time InjuryFrequency (، LTIs )Lost Time Injuries (، FAR )Fatal Accident Rate (، TRIR )Total Frequency (، LTIs )Lost Time Injuries (، FAR )Fatal Accident Rate (، TRIR )Total و میزان تخلیه آلاینده های زیست محیطی انجام شده است
یافته ها : در این مطالعه طی سه سال اجرای سیستم مدیریت HSE ، شاخص ) TRIR در برگیرنده ی مجموع تعداد حوادث و بیماریهای منجر به فوت + غیبت کاری + محدود شدن روز کاری + درمان پزشکی، به ازای یک میلیون نفر ساعت کاری ( از میزان ۸/۱ در سال ۲۰۰۱ به میزان ۲/۱ در سال۲۰۰۳ ، شاخص FAR از میزان ۲/۲ در سال ۲۰۰۱ به میزان ./۷ در سال ۲۰۰۳ کاهش یافته است .
نتیجه گیری : نتایج این مطالعه نشان می دهد که با بکارگیری سیستم مدیریت HSE در فعالیت ها می توان بسیاری از حوادث ، آسیب ها و آلودگی های زیست محیطی را پیشگیری ویا آثار آنها را
کاهش داد .