سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا مجیدی – کارشناس عمران، معاونت مطالعات و پژوهش منابع آب، شرکت آب منطقه ای تهرا
احمد جلال حسینی – کارشناس کامپیوتر، مهندسین مشاور مهاب قدس

چکیده:

متره سدها ی خاک ی از جمله تخص صهای مهم در بر آورد حجم عملیات ، قیمت تمام شده سازه و زمان اجرا قبل از احداث سد و کنترل پروژه و نحوه پیشرفت فیزیکی آن در زمان اجرا می باشد. تنوع گسترده مصالح مورد استفاده در پیکره سدها ی خاک ی و لزوم تخص یص متنا سب اعتبارات در یافتی در طول سالها ی اجرا یی ، برای پیشبردبموقع هر یک از فعال یت های اجرا یی، بر آورد روزانه، ماهانه و سالانه احجام عمل یات را برای کارفرما ، مشاورین ناظر و پ یمانکار، از جمله موارد ضرور ی نموده است . در ا ین مقاله سع ی گرد یده، راهکار مناسب جهت سهولت و تسر یع در متره سدهای خاکی ارائه نماید.