سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فرزاد اسکندری – مجتمع دانشگاهی علوم و فنون زیردریا – پژوهشکده تسلیحات و تجهیزات

چکیده:

نبــرد همــواره بــا فنــاوری پــیش مــی رود . پیشــرفتهای ســریع فنــاوری در عصــر اطلاعــات، امکــان بکــارگیری و پیــاده ســازی روشــها و ترفنــدهای پیچیــده، نــوین و کارآمــد نبــرد را فــراهم نمــوده اســت . بــا ایــن پیشــرفت هــا حــوزه ی نبــرد هــای زیردریــا نیزگســترده شــده اســت و از زیــر آب بــه ســطح، ســاحل و فضــا پــا نهــاده اســت . در جهــان امــروز
اســتفاده از شــبکه اطلاعــات و انجــام عملیــات نظــامی بــه صــورت گروهــی از اهمیــت بــالایی برخــوردار اســت . مخصوصــاً زمــانی کــه زیردریــایی قصــد پرتــاب موشــک از زیــر ســطح را داشــته باشــد . اســتفاده از ایــن شــبکه بــرای جمــع آوری اطلاعــات هــدف بســیار حیــاتی اســت . بــرای اینکــه زیردریــایی بتوانــد در ایــن شــبکه نقــش داشــته باشــد، بایــد از یــک شــبکة داخلــی بــا ســرعت مناســب برخــوردار باشــد . در ایــن شــبکه چنــدین کــامپیوتر در حــال پــردازش و نمــایش اطلاعــات مــی باشــند و اطلاعــات کلیــه سنســورها از طریــق خطــوط فیبــر نــوری بــه کــامپیوتر وصــل شــده و هــر سنســور بــه تنهــایی هوشــمند بــوده و بــا خــط مشــترک اطلاعــات در ارتبــاط اســت . وجــود چنــین شــبکه ای باعــث افــزایش قابلیــت هــای عملیــ اتی زیردریــایی و ســادگی اپراتــوری و کــاهش حجــم وزن تجهیــزات و افــزایش قابلیــت اطمینان سیستم می گردد .