سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا عابد – رئیس اداره تحقیقات، شرکت واگن پارس
مهرنوش زاهدی – کارشناس اداره تحقیقات، شرکت واگن پارس

چکیده:

حمل و نقل مسافر با ک یفیت سفر مناسب، سرعت بالا و هز ینه های حداقل همواره مدنظر کل یه راهآهنهای دنیا قرار داشته است. در نظر داشتن کلیه ا ین پارامترها منجر به ابداع سیستمهای مختلف از جمله قطارهای سر یعالسیر، قطارهای بدون تماس مگلو و منور یلهای سر یعالسیر گرد یده است . این س یستمها بسته به نوع بهره برداری، شرا یط اقل یمی منطقه و هز ینه های سرما یه- گذاری نسبت به یکدیگر دارای مزا یا و معا یب گوناگونی میباشند. گرچه تصور عموم از منوریل، یک سیستم ر یلی تفریحی-توریستی و در حالت خوش بینانه یک س یستم حمل و نقل ر یلی درون شهر ی با ظرفیت متوسط و نسبتاً بالا است، لیکن در صورتی که ا ین سیستم از د یدگاه نحوه ارتباط بین ناوگان و خط د یده شود، کاربرد آن در موارد بین شهری نیز معمول تر جلوه مینماید. در این مقاله به بیان ا ین مزا یا و معا یب و در نها یت معرفی منور یلهای سریع السیر به عنوان یک سیستم قابل سرمایه گذار ی پرداخته خواهد شد.