سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهره طاهری – رئیس گروه مطالعات توسعه فناوری – دفتر پژوهش فناوری و آموزش – وزارت صنایع

چکیده:

سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ آغاز دوره رشد فزاینده تغییرات تکنولوژیکی را نشان داده است. در آن دوره شرایط و موقعیت برای جهش و پیشرو شدن در تولید محصولات و پروسه های تولیدات جدید بیشتر فراهم بود.
امروزه در بسیاری ازکشورها به علت وجود محیط رقابتی در بیشتر شرکتها صرف نظر از اندازه آنها، مشابهت کمتری بادوران قبل از ۱۹۸۰ دارد. دو عامل عمدتا مسبب این تغییرات بوده اند.
۱- در طی دو دههگذشته بسیاری از صنایع رویکرد تولید اکثرا مبتنی بر پایه دانایی بوده است.
۲- رقابت رویکردی جهانی و مبتنی بر نوآوری پیدا کرد.
در اثر اعمال رویکرد رقابت مبتنی بر نوآوری از طریق پروسه آزاد سازی تجارت، تغییرات تکنولوژیکی، افزایش نیاز به ایجادشرکت های کوچکو متوسط (SMEs) و پیروی از پروسه نوآوری فارغ از رشته فعالیت آنها سرعت گرفت. علیهذا واقعیت این است که درهمه جوامع نگرش های نوآورانه بر عادات و فعالیتهای قبلی پیشی نگرفت. بنابراین نیاز موکدی برای تفکر جدید و اینکه چگونه شرکتهایی که از این جریان، عقب مانده اند میتوانند به رقبای پویا تبدیل شوند و نیز سیاست ها، فعالیتها و ساختارهای حمایتی لازم برای تحقق اهداف احساس شد.