سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین سالم – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
سیدحمید جزایری – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

یکی از مکانیسم های سینترینگ بدنه های سرامیکی سینتر کردن آنها در حضور فاز مایع می باشد. در تحقیق حاضر عوامل موثر بر این فرآیند با استفاده از مدل ریاضی بررسی شده و تاثیر دما و زمان سینترینگ بر سرعت فرآیند کاهش تخلخل ارزیابی شده است. برای بررسی صحت مدل و میزان دقت آن از یک سری قطعات سرامیکی استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا مقدار تخلخل آنها در دما و زمانهای مختلف اندازه گیری شده و با مقادیر بدست آمده از مدل مقایسه شده است. نتایج بدست آمده از داده های آزمایشگاهی بیانگر این واقعیت بوده است که مدل مذکور دارای دقت خوبی در پیش بینی مقدار تخلخل بدنه سرامیکی است. همچنین نشان داده شده است که رابطه آرنیوس می تواند برای بیان وابستگی دمایی نفوذ فاز مایع به داخل خلل مورد استفاده قرار گیرد.