سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم زاهدی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
نجفعلی کریمیان – استاد بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

روی یکی از عناصر غذایی کم مصرف است و اهمیت آن در فعالیت های متابولیسمی گیاه به اثبات رسیده است . غلظت فلزات در فاز مایع و جامد خاک توسط واکنش های جذب و آزاذسازی
کنترل می گردد (۲) مطالعات زیادی در زمینه درک و فهم جذب عناصر توسط کانی ها و ذرات خاک صورت گرفته، ولی طبیعت واکنش های جذب و آزادسازی ناشناخته مانده است . غلظت روی
در محلول خاک و قابلیت دسترسی آن برای محصولات مختلف، توسط واکنش های جذب / آزادسازی کنترل می شود . برای درک الگوی جذب و آزادسازی روی با زمان، مطالعه سینتیکی ضروری
می باشد (۴)هدف از این تحقیق، مطالعه سینتیک آزادسازی روی از ۱۵ خاک آهکی استان فارس، مقایسه هشت مدل سینتیکی، تعیین ضرایب و همبستگی بین آنها با برخی ویژگی های خاک و اثر کاربرد سطوح مختلف فسفر بر آزادسازی روی در خاک می باشد