سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا پاک نژاد – محقق بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد – دزفول
سعید سلیم پور – محقق بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد – دزفول
محمد سبحان اردکانی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

آزادسازی پتاسیم غیر تبادلی یک فرآیند کند می باشد لذا برای بررسی آن عموما تکنیک های بسته مانند استفاده از رزین های آنیونی و کاتیونی و یا استفاده ازمحلول های تترافنیل بوران به کار گرفته می شود. هاولین و همکاران در سال ۱۹۸۵ (۱) سینتیک آزادسازی پتاسیم غیر تبادلی در ۱۲ نمونه خاک آهکی را به وسیله رزین تبادل کاتیوم اشباع شده از کلسیم بررسی نمودند. اولین تحقیق انجام شده با استفاده از محلول های سدیم تترافنیل روان توسط اکسات و همکاران در سال ۱۹۶۰ بر رووی خاک و کانی های میکا مانند می باشد. آنها برای انهدام آنیون تترافنیل بوران از یون جیوه II استفاده نمودند. اسمیت و اسکات در سال ۱۹۶۶ (۴) روش فوق را برای به دست آوردن ماکزیمم پتاسیم استخراج شده بهینه نمودند. استفاده از یون مس II به جای یون جیوه به دلیل سمیت آن در سال ۱۹۹۴ توسط اسمیت (۵) برای اندازه گیری آمونیم غیر تبادلی پیشنهاد و اجرا گردید. کاکس و همکاران در سال ۱۹۹۶ (۱) علاوه بر بهینه نمودن این روش ، استفاده از آن را برای اندازه گیری پتاسیم غیر تبادلی مناسب و حیح عنوان نمودند.