سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اسماعیل گلی کلانپا – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسن روزی طلب – عضو هیات علمی سازمان تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی
محمدجعفر ملکوتی – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
عباس صمدی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

پتاسیم در خاک به فرم های محلول، تبادلی، غیر تبادلی و ساختمانی موجود است. بین اشکال مختلف پتاسیم رابطه تعادلی دینامیکی برقرار است. بنابراین، با برداشت مداوم پتاسیم از محلول خاک و کاهش پتاسیم تبادلی به سطح بحرانی ، پتاسیم موجود در منابع غیر تبادلی آزاد شده و مورد استفاده گیاه قرار می گیرد (۶). قابل استفاده بودن پتاسیم موجود در منابع غیر تبادلی تنها به مقدار آن وابسته هبوده و تا حد زیادی به سرعت آزاد سازی و حلالیت کانی وابسته است. سینتیک آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی از خاک و اجزاء آن توسط محققین مختلفی مطالعه شده است (۳، ۴و۵) . در ایران نخستین بار توفیقی (۱۳۷۳) و سپس حسین پور و همکاران (۱۳۷۹) مطالعاتی در خاک های شالیزاری شمال و خاکهای مناطق مرکزی ایران انجام داده اند. اطلاعات اندکی در این زمینه در رابطه با خاکهای منطقه ارومیه موجود است. این مطالعه بااهداف ارزیابی توانایی مدل های مختلف سینتیکی در توصیف سینتیک آزادت شدن پتاسیم غیرتبادلی با استفاده از عصاره گیر کلرور کلسیم ۰/۰۱ مولار و مطاله همبستگی ضرایب معادلات سینتیکی با خصوصیات خاک در خاک های زیر کشت انگور منطقه ارومیه انجام شد.