سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالمحمد علمداری – استادیار بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز
محمدامین حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز
احمد جامعه خورشید – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق سینتی ک رشد و هست هسازی در تبلور افزایشی بی سفن لآ (BPA) از حلال فنل در یک بلورساز آزمایشگاهی و در غلظ تهای متفاوت ناخالصی صنعتی مطالعه شد. بی سفنلآ در صنایع پلیمری بکار م یرود و از طریق واکنش کاتالیستی بین فنل و استون تولید م یشود و سپس توسط فرآیند تبلور افزایشی از مخلوط واکنش جدا میگردد. به منظور تنظیم فرآیند تبلور برای تولید محصول با خلوص بالا، پراکندگی اندازه محصول قاب لقبول و شکل بلور مناسب، داشتن اطلاعات سینتیکی ضروری میباشد. حضور ناخالص یهای موجود در محصول راکتور تولید بی سفنلآ حتی در مقادیر کم ممکن است تأثیر قابل توجهی بر سینتیک تبلور داشته باشد. ناخالص یها م یتوانند فرآیند رشد و هست هسازی، به هم چسبیدگی و درجه خلوص بلورها را تغییر دهند. در این مطالعه فرآیند تبلور افزایشی بی سفنلآ در یک بلورساز ناپیوسته با اعمال یک برنامه کاهش دما دنبال شده است. کاهش غلظت بی سفنلآ در محلول و توزیع تعداد دانههای محصول و دانههای اولیه انداز هگیری شد و تأثیر ناخالص یها بر میزان محصو لدهی و پارامترهای سینتیکی تبلور افزایشی محاسبه گردید. محاسبات نشان داد که ناخالص یهای صنعتی میزان محصو لدهی و همچنین سرعت هست هسازی را
کاهش م یدهند.