سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شاهین رفیعی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی کاشانی نژاد –

چکیده:

در این تحقیق، سینتیک خشک شدن بستر نازک سویا (رقم ویلیامز) مدلسازی شد. برای این منظور از خشک کن آزمایشگاهی استفاده گردید. آزمایش در پنج سطح دمای خشک کن (ºC 30، ۴۰، ۵۰، ۶۰ و ۷۰) و چهار تکرار اجرا شد. نمونه‌ها پس از تهیه با رطوبت اولیه ۳۰% (برپایه وزن خشک) تا دمای مورد نظر خشک شد. نسبت رطوبت توده با وزن کردن نمونه‌ها در طی فرآیند خشک کردن محاسبه شد. پنج مدل بر داده های آزمایشی برازش داده شد و کیفیت برازش آنها برحسب سه پارامتر ضریب تعیین ( ) مربع کای ( ) و ریشه متوسط مربع خطای داده ها ( ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تابعیت ضرایب و ثابتهای مناسبترین مدل آماری برازش یافته از درجه حرارت، مشخص و در مدل نهایی وارد گردید. از روش رگرسیون چندگانه برای شبیه‌سازی سینتیک خشک شدن توده در دماهای متفاوت خشک کن بر اساس مدل پیج استفاده گردید که ضریب‌ تعیین، مربع کای و ریشه متوسط مربع خطای داده ها مدل به ترتیب ۶۸/۹۹%، ۰۰۰۱/۰ و ۰۱۱۶/۰ بود که برای تخمین تغییرات نسبت رطوبت در طی خشک کردن مناسب است.