سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ابراهیم ادهمی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
منوچهر مفتون – استاد بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
عبدالمجید رونقی – دانشیار بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
حمیدرضا اولیایی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

چکیده:

عصاره گیری فسفر به روش اولسن همبستگی خوبی را با پاسخ های گیاهی در شرایط هوازی و بی هوازی خاکهای آهکی نشان داده استو به نظر میرسد که روش اولسن جهت برآورد فسفر قابل جذب گیاه در خاکهای آهکی مناسب است شرایط غرقابی به علت اثر بر شیمی فسفر خاکها مورد توجه محققان است . مفتون و همکاران در ۲۳ نمونه خاک آهکی مشاهده کردند که میانگین فسفر به روش اولسن در شرایط ظرفیت مزرعه و غرقابی پس از دو ماه بترتیب ۱۸/۷ و ۱۹/۸ میلی گرم در کیلوگرم خاک بود . پاتریک و خالید دریافتند که در شرایط غرقابی خاکها توانایی بیشتری برای جذب فسفر از محلول های غنی از فسفر دارند . صمدی و جیلکس [۵] در خاکهای آهکی استرالیا مشاهده کردند که میانگین بازیابی فسفر اضافه شده به خاک در زمانهای مختلف با رس، اکسیدهای آهن فعال و بلورین و اکسیدهای آلومینیوم فعال ارتباط منفی و معنی داری داشته و با کربنات کلسیم فعال ارتباط مثبت و معنی داری دارد . هدف از تحقیق حاضر بررسی سینتیک خروج فسفر از شکل قابل عصاره گیری به روش اولسن و اثر خصوصیات خاک و رژیم رطوبتی بر فسفر بومی خاکها و بازیابی فسفر افزوده شده به خاک به روش اولسن بود .