سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد اهلی قراملکی – زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی شیمی
مرتضی زیودار – زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی شیمی
میرمحمد چاوش باشی – بریز، مجتمع پتروشیمی تبریز، مرکز پژوهش

چکیده:

برای بدست آوردن شرایط مناسب و افزایش بازده هیدروژناسیون برش ۵ C شامل هیدروکربنهایی از قبیل ۱- پنتن، ۲ پنتن، ۲ متیل بوتن، سیکلوپنتن،… یک سری آزمایشات روی یک پایلوت و با کاتالیست تجاری LD265 0/3 درصد وزنی پالادیوم روی پایه آلومینا) انجام شد. برای آنالیز نتایج از طراحی آزمایشات با در نظر گرفتن چهار پارامتر: فشار، دما، دبی هیدروژن و زمان انجام واکنش استفاده شد. نتایج نشان م یدهد که پارامترهای اشاره شده، در بازده واکنش اثر مستقیم دارد و همچنین بعضی از پارامترها روی هم اثر متقابل دارند. با توجه به آزمایشات انجام شده، در دمای ۷۰ درجه سانتی گاد ، فشار۳۰bar، دبی هیدروژن ۱۰I/min و زمان انجام واکنش ۱۰min بیشترین درصد تبدیل الفین به دست آمد. سینتیک واکنش هیدروژناسیون برش C5 در فازمایع در شرایط اپتیمم با روش انتگرالی به دست آمد که سینتیک کلی واکنش درجه اول نسبت به الفین م یباشد.