سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمانه شریعت نسب – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز- دانشکده مهندسی-
عبدالمحمد علمداری – استادیار مهندسی شیمی، بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز- دانشکده مهندسی- دان
عبدالحسین جهانمیری – دانشیار مهندسی شیمی، بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز- دانشکده مهندسی- دانش
ایمان نوشادی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی، بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز- دانشکده مه

چکیده:

سینتیک فرایند کریستالیزاسیون افزایشی (adductive) بیس فنل آ از محلول فنل با استفاده از تطبیق نتایج آزمایشگاهی و نتایج مدل مطالعه شد. بیسفنلآ یک ترکیب آلی است که در تولید پلاستیکهای پلیکربنات و رزینهای اپوکسی کاربرد دارد. آزمایشات کریستالیزاسیون تحت یک برنامه سرمایشی انجام شد و غلظت محلولها و توزیع اندازه کریستالها در حین آزمایشات اندازه گیری شد. فرایند کریستالیزاسیون افزایشی بیس فنل آ با استفاده از معادلات موازنه جرم، جمعیت و معادلات سینتیکی مدل شد و از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی پارامترهای سینتیکی سرعتهای رشد و هسته سازی استفاده گردید. بهترین معادله سرعت هسته سازی برای کریستالیزاسیون اداکت(adduct)بیس فنل آ-فنل از محلول خالص، که از مقایسه نتایج آزمایشی و مدل بدست آمد، به صورت B°=۹٫۱×۱۰۱۷ exp(- 10933.3/RT)(ΔC)2.8MT میباشد کهB°سرعت هسته سازیفΔC فوق اشباعی و MTدانسیته دوغاب است. همچنین معادله سرعت رشد پیشنهادی به صورت ۲٫۷G=5.94×۱۰۱۳ exp(-10432.3/RT)(ΔC)می باشد که Gسرعتکلی رشد است.