سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عبدالمحمد علمداری – بخش مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
صفیه روحانی – بخش مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

غلظت یون فسفات در پساب های خانگی و کشاورزی به دلیل استفاده روز افزون از شوینده ها و کودهای شیمیایی در حال افزایش است. این امر سبب شده که استخراج این یون از پساب به صورت فسفات کلسیم که درصنایع مختلف کاربرد بسیاری دارد مورد توجه قرار گیرد. در عملیات آزمایشگاهی این مطالعه میزان جداسازی یون فسفات به وسیله اضافه کردن کلرید کلسیم به پساب شهری در محیط قلیایی مورد تحقیق قرار گرفت و تاثیر عواملی نظیر حضور یون های منیزیم و کربنات که به عنوان مزاحم های فرایند ترسیب فسفات کلسیم عمل می کنند، بررسی شد. مطالعه ترسیب فسفات کلسیم نشان داد که با استفاده از دانه های اولیه و در حضور یون کربنات و عدم حضور یون منیزیم، می توان غلظت فسفر را ازppm ٥٠ به ppm 9/5و در حضور هر دو یون فوق به ۵/۵ppm رساند.
با نوشتن معادلات موازنه های جرم و جمعیت فرآیند ترسیب فسفات کلسیم فرموله گردید و با تطبیق توزیع اندازه محصول پیش بینی شده توسط مدل با داده های آزمایشگاهی مقدار بهینه پارامترهای سینتیکی تعیین شد. مقایسه پارامترهای محاسبه شده نشان داد که در سیستم مورد مطالعه با افزایش غلظت نا خالصی های موجود در محلول، ثابت سرعت هسته زایی افزایش و ثابت سرعت رشد کاهش و احتمال چسبیدن دانه های محصول به یکدیگر افزایش می یابد.