سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هادی آرین – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حمید افضلی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علیرضا سبحانی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مجید عباسپور – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات آللوپاتی اویارسلام برروی جوانه زنی بذور گوجه فرنگی آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و پنج تکرار در سال ۱۳۸۷ در شرایط آزمایشگاهی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مشهد اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل عصاره تهیه شده از اندامهای هوایی اویارسلام با غلظت های متفاوت ۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و۱۰۰ درصد بودند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که افزایش غلظت عصاره اثر معنی داری بر روند رشدی گیاهچه ها، وزن خشک آنها، درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی داشت. بجز تیمار شاهد در سایر موارد با افزایش غلظت عصاره مولفه های جوانی زنی گوجه فرنگی کاهش یافت.بر این اساس می توان گفت که اویارسلام از طریق تولید مواد آللوپاتیک می تواند جوانه زنی و رشد گوجه فرنگی را مختل نموده و منجر به کاهش سبزی مزرعه و رشد نامطلوب شود.